HAVENREGLEMENT  / HUISREGELS

1.        Voor het innemen van een ligplaats is toestemming vereist, welke strikt persoonlijk is en door de havenmeester

wordt verleend. Het innemen van een andere dan door de havenmeester toegewezen plaats is zonder dienstoestemming niet toegestaan. Toegewezen plaatsen kunnen gewijzigd worden door de havenmeester in het belang van de haven.

Vaartuigen die zonder huurovereenkomst ligplaats innemen worden, op kosten van de eigenaar verwijderd van het haventerrein.

De betaling dient te gebeuren voor 1 april en/of voor 1 november van het betreffende seizoen,

of binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling vervalt elk recht op de toegewezen plaats, en wordt het verschuldigde

bedrag verhoogd met een interest. Onder‑ of doorverhuren van een ligplaats is niet toegestaan.

2.        Wij hanteren het retentierecht en het recht van verkoop bij het niet voldoen van de betaling.

Elk schip dat in de haven een ligplaats krijgt toegewezen, dient tenminste W.A. verzekerd te zijn. De exploitant is niet aansprakelijk voor schade,

diefstal van boten of goederen of persoonlijk letsel.

Naar het oordeel van de havenexploitant / havenmeester zal geen ligplaats worden verhuurd ten behoeve van vaartuigen, die door uiterlijk,

afmetingen of door de staat van onderhoud niet passen in het algemeen beeld en het niveau van de voorzieningen van de haven.

Van 1/4-1/10 zijn dekzeilen op de schepen (behoudens originele afdekkleden open boten) niet toegestaan.

Kosten voortvloeiend uit slecht onderhoud en het niet naleven van de milieuwetgeving worden op de veroorzaker verhaalt.

3.        Men dient ervoor te zorgen dat zijn schip deugdelijk wordt afgemeerd, zodat het ook bij storm geen gevaar voor

anderen oplevert. Indien noodzakelijk, is de havenmeester gerechtigd het schip te verhalen.

Het afmeren dient voor en achter met deugdelijke niet rottende touwen te geschieden.

Elk in de haven liggend vaartuig dient zo gemeerd te zijn dat geen delen van het vaartuig zich boven de steiger bevinden.

Te allen tijde heeft de havenexploitant / havenmeester het recht om onbezette ligplaatsen van vaste ligplaatshouders te benutten ten behoeve van

vaartuigen van passanten, gasten of anderszins.

Het is niet toegestaan:

·          Steunen, trapjes, boxen en andere attributen aan en op de steigers te bevestigen.

·          De stroom en water voorzieningen weg te nemen, deze te verplaatsen, op andere wijze te bevestigen of aanpassingen aanbrengen.

·          Autobanden, tapijt en andere attributen aan en op de steigers te bevestigen.

·          Hinderlijke waterbewegingen te veroorzaken.

·          Met gehesen zeilen de haven in of uit te varen.

·          In de haven te zwemmen.

·          In de haven te vissen, behoudens met een door de havenmeester afgegeven vergunning.

·          Het vaartuig niet behoorlijk af te meren.

·          Behoudens toestemming van havenmeester een andere ligplaats innemen dan is aangewezen.

·          Las en slijpwerkzaamheden te doen

·          Reparatie, onderhoud en afspuiten van pleziervaartuigen is in de jachthaven verboden. U dient deze werkzaamheden op een werf te doen.

4.        In geval van storm of ander onheil, is eenieder verplicht zonodig hulp te verlenen.

5.        De maximum snelheid in de jachthaven is 5 km/u.

6.        Men dient ervoor te zorgen, dat de omgeving van zijn schip, het schip zelf en steiger schoon blijft. Het is dan ook niet toegestaan afval, in welke

vorm dan ook, overboord te werpen. De vuilcontainer dient alleen voor klein huishoudelijk afval, groot afval zoals stoeltjes, kussens,

betimmering etc. en chemisch afval dient men zelf af te voeren. Onder chemisch afval wordt ook verstaan lege verfbussen, kwasten, olievaten etc.

7.        Het is niet toegestaan drinkwater/kraanwater te gebruiken voor het schoonmaken van schepen of auto’s. Het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden.

8.        Op aanvraag kunnen vaste ligplaatshouders gebruikmaken van een afsluitbare stroomaansluiting voorzien van een

kWh meter, tegen betaling van de in onze tarieven geldende kWh prijs.

9.        Ouders dienen zich te realiseren dat een steiger geen speelplaats is en voor kleine kinderen gevaarlijk.

10.      Het is niet toegestaan honden los te laten rondlopen. Het uitlaten van honden dient buiten het terrein te gebeuren.

Eventuele vervuiling dient u op te ruimen.

11.      Het maken van open vuur (BBQ) op het haventerrein is niet toegestaan. Het plaatsen van stoelen tafels, parasols en andere zaken op het haventerrein is niet toegestaan.

12.      In de jachthaven mogen geen zodanige geluiden worden gemaakt, dat anderen daar overlast van ondervinden.

13.      Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor door de havenmeester aangewezen plaats. (Per boot mag er 1 auto op het binnenterrein)

14.      Het stallen van trailers en boten op het haventerrein is slechts toegestaan met toestemming van de havenmeester.

15.      Het gebruik van de helling is slechts toegestaan met toestemming van de havenmeester.

16.      In het belang van de goede orde dient men de aanwijzingen van de havenmeester of een door hem aangewezen persoon,op te volgen.

Eenieder die hieraan geen gehoor geeft kan de toegang tot het terrein worden ontzegd en de ligplaats onmiddellijk worden ingetrokken.

17.      Zonder toestemming van de exploitant is het niet toegestaan in het zich op het haventerrein bevindende vaartuig te overnachten dan wel dit

vaartuig als woon en verblijfplaats te kiezen. Indien er toestemming is tot overnachten dient u zich in het register in te schrijven en

toeristenbelasting te betalen.Alle ligplaatshouders en ook hun gasten, dienen zich te houden aan het havenreglement.

De toegang via de slagboom is uitsluitend voorbehouden aan de kaarthouder. Het toegang verlenen aan derden (met auto en/of boot)is verboden.

Om parkeerproblemen te voorkomen mag er maximaal 1 auto per ligplaatshouder op het haventerrein worden geparkeerd.

18.      Zorgt u altijd voor goede doorgang, denk hierbij ook aan hulpdiensten.

Overtreding van een van de in het havenreglement genoemde artikelen geeft de havenmeester of exploitant het recht de overtreder de toegang tot de haven, terreinen en gebouwen te ontzeggen. Tevens heeft de havenmeester of exploitant per direct het recht tot het ontbinden van de huurovereenkomst zonder restitutie van de havengelden. Daarbij kunnen kosten die eventueel gemaakt moeten worden om de overtreding recht te zetten verhaald worden op de veroorzaker

Bij elk meningsverschil waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de havenmeester bindend.

Uitzonderingen op dit reglement kunnen uitsluitend geschieden met schriftelijke toestemming van de havenmeester.

Al onze voorwaarden zijn te vinden op onze site. De Nederlandse versie is bindend.

Het haventerrein is geen hondenuitlaatplaats! Op het gehele terrein dient uw hond aangelijnd te   zijn.

                                                                                                         

Onverkort gelden de HISWA algemene voorwaarden en het HISWA Haven en werfreglement