Algemene voorwaarden ligplaatsen

 1. Omschrijvingen

a.  Jachthaven Portofino B.V. wordt hierna genoemd: verhuurder.

b.  Een “rechtspersoon” of een “natuurlijk persoon” die tegen betaling

     een ligplaats gebruikt van verhuurder voor een termijn langer dan

     een maand wordt hierna genoemd: huurder.

c.  Een “rechtspersoon” of een “natuurlijk persoon” die tegen betaling

     per nacht een ligplaats gebruikt, korter dan een maand wordt

     hierna genoemd: passant.

d.  Een derde, geen ligplaatsgebruiker, die het haventerrein bezoekt of

     bij een huurder of passant op bezoek is wordt hierna genoemd:

    bezoeker.

e.  De Jachthaven, het terrein, het water als ook de (parkeer) terreinen

     en gebouwen worden hierna genoemd jachthaven.

f.  Regels van orde gedrag en huishouding worden hierna genoemd:

    havenreglement

g. De door verhuurder toegewezen ruimte aan de steiger voor het

    vaartuig van huurder incl. de ruimte voor één bijbehorende bijboot,

    wordt hierna genoemd: ligplaats

 2. Toepassing

a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reeds eerdere en alle

    nieuwe overeenkomsten voor het gebruik van een ligplaats van

    verhuurder vanaf 1 oktober 2018.

 3. Huursom en betalingsvoorwaarden

a. Van de totale huursom is 50% verschuldigd voor aanvang van het

     kalenderjaar waarop de huursom betrekking heeft. Het restant is

    verschuldigd voor aanvang van de huurperiode.

b. Ook als huurder tijdelijk geen gebruik maakt van zijn ligplaats blijft

    de totale huursom verschuldigd.

c. De huursom dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de

    huurperiode door betaling op een door verhuurder aangegeven

    bankrekening of contant op het havenkantoor.

d. De huurder die op de vervaldag de aan hem toegezonden factuur

    niet heeft voldaan wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

   Wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten zijn voor kosten van

   huurder en bedragen minstens 15% van de huursom.

e. De verhuurder kan uiterlijk drie maanden voor aanvang van de

   nieuwe huurperiode de huursom wijzigen, waarbij huurder het

   recht heeft om van verlenging van de huur af te zien, echter met

   inachtneming van het gestelde in artikel 4b inzake opzegging

 4. Duur en verlenging van de huur / opzegging

a. Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één

   jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het

   daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen overeengekomen.

b. De huurovereenkomst die voor één jaar, dan wel voor het zomer- of

   winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde

   voorwaarden en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij

   uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode

   de overeenkomst schriftelijk door huurder of verhuurder is

   opgezegd.

5. Retentierecht en recht van verkoop

a. Verhuurder is gerechtigd het vaartuig van huurder onder zich te

   houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan.

   Hiertoe worden ook de kosten gerekend die voortvloeien uit het

   retentierecht.

b.Indien de huurder, na door de verhuurder bij aangetekend schrijven

   tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum van dit

   aangetekend schrijven de huursom nog niet heeft voldaan en de

   periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is

   verstreken, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van het

   vaartuig en heeft verhuurder het recht om het vaartuig van de in

   verzuim zijnde huurder te doen verkopen. De verhuurder heeft

   voorts het recht om uit de opbrengst van het vaartuig zijn volledige

   vordering op huurder te verhalen. Het verschil van de opbrengst

   van het vaartuig en het door huurder verschuldigde bedrag wordt

   na ontvangst van de opbrengst , indien mogelijk, aan huurder

   uitbetaald.


 6. Bijzondere rechten en verplichtingen.

a. Huurder moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft

   de huurovereenkomst van of namens de verhuurder nakomen.

b. Verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden op de goede

   gang van zaken op de jachthaven en de vaartuigen.

c. Op de Jachthaven mogen werkzaamheden die niet het dagelijks

   onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder

   door huurder worden verricht. De verhuurder moet, na

   kennisgeving toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse

   verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens

   de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden

   is toestemming van verhuurder nodig.

d. Onderhuur of bruikleen van het verhuurde is niet toegestaan

e. Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of

   de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.

   Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe

   strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven

   en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het

   vaartuig.

f. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou

   kunnen gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de

   huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In

   spoedgevallen mag verhuurder dit doen zonder waarschuwing.

g. De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te

   verhuren, mits de huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn

   huurrechten wordt gestoord.

7. Wanprestatie / aansprakelijkheid

a. Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een

   wezenlijke wanprestatie, het niet nakomen van deze algemene

   voorwaarden of een andere toerekenbare tekortkoming van

   huurder, verhuurder het recht om zonder gerechtelijke

   tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.

b. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt

   veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan

   hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden, dan wel aan

   bezoekers van huurder.

c. Huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke

   aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik

   maakt van de ligplaats. De verhuurder heeft het recht van inzage in

   de desbetreffende polis van de verhuurder.

 8 Geschillen.

a. Alle geschillen voortvloeiende uit een huurovereenkomst of deze

   “Algemene Voorwaarden” zullen uitsluitend worden berecht door

   de bevoegde rechter in het arrondissement dan wel in het

   kantongerechtgebied waar de raadsman van verhuurder kantoor

   houdt.

b. Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is het

   Nederlandse recht van toepassing.


Privacyverklaring: Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens

over u met uitzondering van de informatie die u ons vrijwillig

toestuurt, in verband met het toesturen van informatie en 

het uitvoeren van onze diensten.

Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


 

 WEBCAM 


    


Waterhoogte tov NAP     

Bij waterstanden boven 4450

staan sommige delen van het terrein onder water.

op 15 juli 2021 hadden wij ca 4810 tov NAP